SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

Tag: ฟาร์มในกาตาร์

‘ฟาร์มในกาตาร์’ พัฒนาดินจากปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร

‘ฟาร์มในกาตาร์’ พัฒนาดินจากปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร

Article
0
21
ฟาร์มในกาต้าร์พัฒนาดินจากปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร บริษัทการเกษตรในกาตาร์ปลูกผักและเห็ดในเรือนกระจกเลี้ยงคนในประเทศเเละส่งออก สภาพภูมิอากาศของประเทศกาตาร์ไม่เอื้อต่อการเกษตรกรรมเพราะอากาศที่ร้อนจัด มีแหล่งน้ำจืดน้อยและดินทะเลทรายมีเกลือเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง เมื่อปี ค.ศ. ...