SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย

Category: ต่างประเทศ

กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา ตรวจพบการปลดปล่อย มวลโคโรนา จากดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์!

กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา ตรวจพบการปลดปล่อย มวลโคโรนา จากดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ #กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา ตรวจพบการป ...

SERICHON WEBSITE FOR DEMOCRACY  เสรีชน เว็บไซต์เพื่อข่าวสารประชาธิปไตย