Search

กฎหมายน้ำจะนำไปสู่ตลาดซื้อขายน้ำ

Posted: 07 Nov 2017 05:54 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 7 พฤศจิกายน 2560 หลักการและเหตุผลประกอบ ‘ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….’ หรือ ‘ร่างกฎหมายน้ำ’ ฉบับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่คณะรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เสนอต่อสภานิติบัญญัติ (สนช.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ปัจจุบันอยู่ในขั้นการพิจารณาของ สนช. โดยเห็นชอบในหลักการเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 1 และแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายไปได้เกือบครบทุกมาตราแล้ว มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมเป็นหลัก โดยอ้างว่าประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหลายด้าน การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้กระทำโดยหลายหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ทำให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาขาดความเป็นเอกภาพ จึงต้องการให้มีกฎหมายเดียวและหน่วยงานเดียวเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้มีเอกภาพ หลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎหมายน้ำฉบับนี้ทำให้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์น้ำท่วมจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่วันเวลาล่วงเลยจนมาถึงรัฐบาลประยุทธ์ก็ยังตั้งอยู่บนฐานคิดเดียวกันในความพยายามกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมที่เป็นปัญหามาตลอดทุกยุคสมัยที่ไม่สามารถบูรณาการหลายหน่วยงานและหลายกฎหมายให้เกิดเอกภาพได้ มีภาวะต่างคนต่างทำ ไร้ทิศทาง สะเปะสะปะ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากความล้มเหลวของการบริหารจัดการน้ำท่วมจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ร่างกฎหมายน้ำฉบับนี้ก็ตั้งอยู่บนฐานคิดนี้ที่พยายามรวบอำนาจการบริหารจัดการน้ำจากหลายหน่วยงานและหลายกฎหมายเข้ามาอยู่ภายในหน่วยงานเดียวและกฎหมายเดียวเพื่อบูรณาการให้เกิดเอกภาพและทิศทางเดียวกันให้ได้ แต่แค่เริ่มต้นก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเสียแล้ว ก็เพราะว่าในมาตรา 3 ของร่างกฎหมายน้ำฉบับนี้ระบุว่า “การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา... Read More

ชำนาญ จันทร์เรือง: ตอบข้อสงสัยการไม่นับถือศาสนา

Posted: 07 Nov 2017 06:50 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชำนาญ จันทร์เรือง สิ่งที่สงสัยและเป็นข้อถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าคนที่เลือกจะไม่นับถือศาสนาใดๆนั้นมีเหตุผลอะไร ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจเห็นว่าการนับถือศาสนาเป็นเครื่องผูกมัดให้แก่ชีวิตตนเองมากขึ้น บางคนเกิดความรู้สึกต่อต้านเพราะเห็นว่าศาสนามาก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวการพูด การกระทำและความคิดของเขามากเกินไป บางคนเห็นว่าศาสนาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนตัวได้ เชื่อว่าตนเองสามารถทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน บางคนเห็นว่าพิธีกรรมทางศาสนาทำให้คนงมงาย เสียเงินและเสียเวลา เป็นเพียงสิ่งทำสืบต่อๆกันมา บางคนทำพิธีกรรมนั้นโดยไม่รู้ความหมาย บางคนเสื่อมศรัทธาในผู้สืบศาสนา เช่น พระหรือนักบวชประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำธุรกิจโดยอาศัยศาสนสถานบังหน้า และยังมีข่าวในแง่ไม่ดีอยู่เป็นประจำ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ฯลฯ จึงเลือกไม่นับถือศาสนาใดๆ จากเหตุผลดังกล่าวจึงตามมาด้วยข้อสงสัยมากมาย ซึ่งผมได้รวบรวมทั้งคำถามคำตอบมาเพื่อนำเสนอ และขอเรียนว่าผมไม่ได้ตอบแทนผู้ไม่นับถือศาสนาทั้งหมดนะครับ เพราะในบรรดาผู้ที่ไม่นับถือศาสนานั้นอาจมีเหตุผลที่แตกต่างจากที่ผมอธิบายต่อไปนี้ก็ได้ 1.ถาม – ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ความดีต่างๆนั้นมาจากคำสอนของศาสนา เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่นับถือศาสนาจึงไม่สามารถเป็นคนดีได้ ตอบ – เรื่องความดีความชั่วเป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละศาสนามีทั้งส่วนที่คล้ายและแตกต่างกัน ความดีความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวและเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอตามกาลและเทศะ 2.ถาม – ถ้าไม่มีศาสนา มนุษย์เราก็ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์เดรัจฉานที่ห้ำหั่นเข็ญฆ่ากันด้วยสัญชาติญาน การเอาตัวรอด นึกจะฆ่าใครก็ฆ่าเพราะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษว่าเป็นอย่างไร สังคมจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลแล้วในท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นสังคมสัตว์ป่าที่ปกครองกันด้วยกำลัง ซึ่งนั่นก็คือการสิ้นสุดของอารยธรรมของมนุษย์ ตอบ – เราต้องแยกให้ออกว่านั่นหมายถึงจริยศาสตร์... Read More

จีนเซ็นเซอร์ถ้อยคำ-คุมเข้มโลกโซเชียลช่วงสมัชชาใหญ่ พคจ. ครั้งที่ 19 อย่างไร

Posted: 07 Nov 2017 08:48 PM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ในการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา ถูกมองว่าเป็นวาระให้ ‘สีจิ้นผิง’ กระชับอำนาจพรรค หลังผ่านครึ่งเทอมแรกในการเป็นผู้นำประเทศ ด้านซิติเซ็นแล็บเผยว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีการควบคุมและจำกัดการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของ พคจ. โดยยิ่งใกล้วันประชุมก็ยิ่งบล็อกมากขึ้น พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 เมื่อ 19 ตุลาคม 2017 ที่มา: VOA/Wikipedia 8 พ.ย. 2560 โดยซิติเซ็นแล็บพบว่ามีการเซ็นเซอร์เนื้อหาเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 หรือที่ใช้อักษรย่อว่า NCPC19 ถูกจากระบบของ WeChat แอปพลิเคชันการสนทนาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในจีน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการบล็อกคำสำคัญบางคำในช่วงหนึ่งก่อนการประชุมใหญ่และมีการอัพเดทการเซ็นเซอร์ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการประชุมใกล้เข้ามา ประเด็นการเซ็นเซอร์มีตั้งแต่เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ การคาดคะเนเกี่ยวกับสภา เหล่าผู้นำ และการช่วงชิงอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้กระทั่งคำที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของยุคสีจิ้นผิงอย่าง “นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) และวลีเชิงแนวคิดอุดมการณ์อย่าง “สังคมนิยมลักษณะแบบจีน” ในการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการพูดคุยเกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์พรรคในรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ แต่ทว่าสภาพการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจเช่นนี้ทำให้พวกเขารู้สึกอ่อนไหว หวาดกลัวความไม่มั่นคงแน่นอน ซิติเซ็นแล็บระบุว่าการสั่งบล็อกคำสำคัญ ทั้งด้วยความหวาดกลัวข่าวลือและกลัวเสียภาพลักษณ์เช่นนี้กลับส่งผลให้ผู้คนไม่สามารถพูดถึงแม้แต่ในแง่การพูดเพื่อสนับสนุนรัฐบาลจีนไปด้วย สาเหตุหนึ่งที่น่าจะทำให้เกิดการเซ็นเซอร์คือ มีการคาดการณ์ว่าสีจิ้นผิงอาจจะใช้เวทีประชุมใหญ่เป็นที่แผ่ขยายอำนาจอิทธิพลของตัวเองมากขึ้นไปอีกโดยอ้างุถึงอุดมการณ์อย่าง “สังคมนิยมลักษณะแบบจีน”... Read More

สำนักพระราชวังสั่งไล่ออก ‘ดิสธร วัชโรทัย’ ระบุประพฤติชั่วร้ายแรง

Posted: 07 Nov 2017 10:43 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สำนักพระราชวัง สั่งไล่ออก ‘ดิสธร วัชโรทัย’ รองเลขาธิการพระราชวัง กรณีสั่งออกเอกสารรับรองบุคคลภายนอกบริจาค 25 ล้านบาท และเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งที่เป็นส่วนลดซื้อสินค้า แอบอ้างพระปรมาภิไธย เลี่ยงภาษีรถยนต์ รวมทั้งชู้สาวกับหญิงอื่นบังคับให้ทำแท้งถึงสองครั้ง ก่อนบังคับแต่งงานกับชายอื่น  ที่มาภาพ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 พ.ย.2560 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักพระราชวังออกคำสั่ง เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการออกจากราชการ ระบุว่า ด้วย ดิสธร วัชโรทัย ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 650 สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อัตราเงินเดือน 76,800 บาท ได้กระทำผิดวินัย ฐานกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยมีกรณีความผิดกล่าวคือ ดิสธรซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง ได้ใช้อำนาจของตน สั่งการให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แสดงเอกสารรับรองว่าบุคคลภายนอกได้บริจาคเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นจำนวนเงินยี่สิบห้าล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตามปกติ โดยไม่ได้มีการบริจาคเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด และ ดิสธร ได้นำเอกสารรับรองการบริจาคดังกล่าว... Read More

สันติวิธี (หรือความรุนแรง) เริ่มที่ครอบครัว?!

Posted: 08 Nov 2017 04:11 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) องอาจ เดชา จะเห็นได้ว่า ความขัดแย้ง ความรุนแรงทั้งในระดับครอบครัว หรือในระดับประเทศ ที่ไทยเรากำลังเผชิญอยู่นี้ หลายฝ่ายยังมองว่า ‘สันติวิธี’ ยังคงมีความจำเป็น มีความสำคัญต้องนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะใช้ได้จริงและเกิดผล เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงนั้น ประเทศไทยก็ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตย ไม่ใช่สังคมที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ “ครอบครัวคือความรัก” “ครอบครัวคือความอบอุ่น” “ความรัก ความเข้าใจ คือสายใยของครอบครัว” “สันติวิธี เริ่มที่ครอบครัว” หลายประโยค หลายคำพูดเหล่านี้ ล้วนทำให้เรามองเห็นภาพของครอบครัวที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเข้าใจ แต่ในความเป็นจริง ที่หลายคนได้สัมผัสรับรู้กัน กลับพบว่า ปัจจุบัน ทุกวันนี้ หลายๆครอบครัวในสังคมไทยเรานั้นกำลังแตกร้าว หลายครอบครัวอยู่ด้วยความเกลียดชัง หวาดระแวง ขัดแย้ง และทำร้ายซึ่งกันและกัน อยู่ทุกห้วงขณะ จากข้อมูลผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ในเว็บไซต์ www.violence.in.th ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2558) มีผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงมากกว่าผู้ชายเฉลี่ยร้อยละ 86.63 และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่มาขอรับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า... Read More

วงเสวนาชำแหละหวยแพง แก้ปัญหาล้มเหลว กทม.ปริมณฑล พุ่งใบละ 130

Posted: 08 Nov 2017 05:05 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) วงเสวนาชำแหละสลากราคาแพง ความล้มเหลวในการแก้ปัญหา กรุงเทพฯ ปริมณฑล พุ่งใบละ 130 เลขรวมชุดแตะ 180 แนะสนง.สลากหยุดขายชั่วคราว เพื่อจัดระเบียบใหม่ ตามที่นายกฯ เคยดำริไว้ 8 พ.ย. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(8 พ.ย.60) เมื่อเวลา10.00น.ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  ในเวทีเสวนา “สลากแพงแก้ไม่สำเร็จ ถึงเวลา Reset หรือยัง?” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า สาเหตุที่แก้ปัญหาสลากแพงไม่สำเร็จเป็นเพราะสำนักงานสลากเลือกวิธีแก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก คือ พิมพ์สลากเพิ่ม เพราะเชื่อว่าเมื่อสลากมีมากราคาน่าจะถูกลง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล เพราะต้นเหตุหลักที่ทำให้สลากแพงมาจากปัญหาพ่อค้าคนกลางหรือ“ปั๊ว”ที่เอากำไรเกินควร นี่คือสิ่งที่ต้องแก้  แต่ก็เข้าใจว่าแก้ไม่ง่าย   เพราะมาถึงวันนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำให้ราคาสลากแพงอย่างแทบจะกู่ไม่กลับ เช่น  ผู้ที่ได้โควตาก็เอาสลากไปขายต่อให้ปั๊ว  ปั๊วก็เอามารวมชุดแล้วปล่อยต่อราคาแพง  ผู้ค้ารายย่อยก็สมคบกันรวมชุดกับเขาด้วย  ทั้งยังมีผู้แสวงประโยชน์จากการปล่อยข่าวเลขเด็ดให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  แล้วผู้ค้าก็มาร่วมกันโก่งราคาสลากเลขเด็ดนั้นแพงๆ  ขณะที่ผู้ขายบางรายแม้จะได้โควตามาและสามารถขายในราคา80บาทได้แต่ก็ไม่ทำ กลับมาขายแพงไปกับเขาด้วยเพื่อเอากำไรมากๆ  ส่วนผู้บริโภคเองก็ยอมซื้อในราคาแพงเพราะเป็นเลขเด็ดเลขดังเลขที่ตัวเองต้องการ “ถ้าทุกฝ่ายจะเอาแต่ได้ไม่มีใครยอมเสีย โดยไม่มีใครคำนึงถึงความถูกต้อง ก็อยากสนับสนุนให้รัฐบาลทำตามแนวคิดที่ท่านนายกฯได้เคยประกาศไว้ คือ หยุดขายสลากชั่วคราว แล้วจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด โดยมีการบ้านที่ต้องทำอย่างน้อย 5 ข้อ คือ 1.จัดระเบียบโควตาองค์กรต่างๆใหม่ทั้งหมดให้เหลือเฉพาะองค์กรที่ขายสลากจริงๆเท่านั้น2.จัดระเบียบผู้ค้ารายย่อยใหม่ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ค้าให้เป็นเฉพาะผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น แล้วขึ้นทะเบียนผู้ค้าทั้งหมด หากใครขายสลากโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีความผิด ที่สำคัญคือต้องทำให้ระบบการกระจายสลากตรงไปยังผู้ค้ารายย่อยเป็นจริง  และลดความจำเป็นในการพึ่งระบบคนกลางให้น้อยที่สุด3.จำกัดจำนวนสลากที่เหมาะสม โดยรัฐบาลต้องชัดเจนว่าแต่ละปีรัฐต้องการรายได้จากกิจการสลากเท่าไร และไม่ต้องการให้ประชาชนเล่นพนันสลากเกินงวดละเท่าไร  4.ขอให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริตใดๆหรือไม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้สลากแพง  และ5.ต้องปฏิรูปการทำงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้เกิดการทำงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง สร้างค่านิยมการเล่นพนันที่ถูกต้องแก่ประชาชน... Read More

ในฐานะนักศึกษาการสื่อสารฯ “ ข้าพเจ้าอยากเลือกตั้ง ”

Posted: 08 Nov 2017 08:56 AM PST นลธวัช มะชัย พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “…นักหนังสือพิมพ์นั้นก็เหมือนคนผู้ถือสาสตราวุธอยู่ในมือ คนถืออาวุธที่มีเกียรติยศจำเป็นต้องมีจรรยาและธรรมะในการใช้อาวุธ นักหนังสือพิมพ์ก็เช่นเดียวกัน มีปากกาเปนอาวุธ จะใช้ปากกาเปนคุณและโทษแก่ผู้ใดย่อมจะใช้โดยมีจรรยาและธรรมะ ตามที่รับนับถือกันในวงการหนังสือพิมพ์ที่มีอารยะธรรม นักหนังสือพิมพ์ใดใช้ปากกาของตนโดยปราศจากจรรยาและธรรมะก็เป็นผู้ไร้เกียรติยศ และเป็นผู้ทำลายเกียรติยศของวงการหนังสือพิมพ์ส่วนรวม...” กุหลาบ สายประดิษฐ์ คำกล่าวของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา นักคิดและนักหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนั้นเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น  ความดีหรือความไม่ดีทั้งหลายจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากสื่อ แต่เกิดขึ้นจาก “คน” ที่ทำงานด้านสื่อ และยิ่งสื่อมีผลกระทบต่อสังคมมากเท่าไหร่ คนที่ทำงานด้านสื่อก็ยิ่งต้องตระหนักในการทำหน้าที่และจริยธรรมการสื่อสารมวลชนมากขึ้นเท่านั้น หากเรายอมรับ เปาโล เฟรเร (Paulo Freire) ที่เคยพูดในทางศึกษาศาสตร์ไว้ว่า “ครูคือผู้กระทำทางการเมืองแทนรัฐ” ได้ เราก็อาจจะพูดในทางการสื่อสารมวลชนว่า “นักสื่อสารคือผู้ประกอบสร้างทางการเมือง” ได้ด้วย จากวิธีคิดของ แมค ลูแอ้น (Marshall McLuhan) ที่ว่า “ Medium is the message ” ผมในฐานะนักศึกษาการสื่อสารมวลชน ย่อมรู้และตระหนักดีว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือทางการเมือง และยุคหนึ่งของไทยเคยเป็นวิชาในคณะรัฐศาสตร์ด้วยซ้ำ... Read More

นักวิจัยทีดีอาร์ไอ อธิบายกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ฉ.ใหม่ – ใครได้ประโยชน์

Posted: 08 Nov 2017 09:24 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ผอ.วิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ อธิบายกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ฉ.ใหม่ ระบุเดิมให้สิทธิเฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนขยายพันธุ์ เช่น เมล็ด หน่อ หัว ฯลฯ แต่ฉบับใหม่จะให้สิทธิครอบคลุมผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้สำหรับการบริโภคด้วย ซึ่งผู้คัดค้านมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหาร 9 พ.ย. 2560 จากกรณี หน่วยงานของรัฐประสงค์จะแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อทำให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูปอฟ 1991 (UPOV 1991) นั้น เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยแพร่บทความชื่อ ‘กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ – ใครได้ประโยชน์‘ เพื่ออธิบาย ว่า กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับปัจจุบันของไทย จัดทำขึ้นตามอนุสัญญายูปอฟ ฉบับปี ค.ศ. 1978 พร้อมทั้งผสมผสานกับหลักการสำคัญของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชทำไมต้องเป็นฉบับใหม่?: เสียงจากนายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ เมื่อประชาชนถูกยึดกุมอาหารผ่านการยึดเมล็ดพันธุ์ จักรกฤษณ์ ชี้ว่า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูปอฟ 1991 (UPOV... Read More

ศรีสุวรรณ ตอบ 6 คำถามประยุทธ์ ติงหมดเวลาสร้างวาทะกรรมกลบกระแสขาลงแล้ว

Posted: 08 Nov 2017 10:00 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ออกแถลงการณ์ ตอบคำถามที่ไม่ควรถาม 6 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ ติงหมดเวลาที่จะมาสร้างวาทะกรรมเพื่อกลบเกลื่อนกระแสขาลงของตนเองแล้ว 9 พ.ย. 2560 จากรณีวานนนี้ (8 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แจกเอกสารคำถาม 6 ข้อ ให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนตอบผ่านช่องทางกระทรวงมหาดไทย นั้น มาอีก 6 คำถาม ประยุทธ์ ฝากประชาชนตอบผ่านช่องทางมหาดไทย ประยุทธ์ ตั้งอีก 50 ข้อ ฝากให้ประชาชนช่วยกันคิด งดพูดการเมืองวันที่ 4 ประยุทธ์ ยันไม่เคยขวางเลือกตั้ง คำถาม 4 ข้อ แค่สร้างการเรียนรู้ ล่าสุด ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยแพร่แถลงการณ์ของสมาคมฯ เรื่อง ตอบคำถามที่ไม่ควรถาม 6 ข้อของ “บิ๊กตู่” หรือ พล.อ.ประยุทธ์... Read More