SERICHON / NEWS

Serichon News & Knowledge

ฟิลิปปินส์เตรียมสอบสวน ‘เฟสบุ๊ก’ กรณีละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์กว่า 1 ล้านคน