Posted: 11 Oct 2017 02:51 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 – 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงนำเสนอบทความ “พิธีกรรม ความคิด และชีวิตในล้านนา” ดำเนินรายการโดย เสาวรีย์ ชัยวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อการนำเสนอประกอบด้วย (1) อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการประดิษฐ์พิธีเซ่นเมืองกับการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ถึงบทบาทปัญญาชนไทและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นในภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม”

(2) สุวิภา จำปาวัลย์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ “คติจักรวาลกับโลกทัศน์ของคนล้านนา”

(3) พิสิษฏ์ นาสี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ “โลกาภิวัตน์ ครูบาสมัยใหม่ และการสร้างเครือข่ายในสังคมพุทธร่วมสมัยของประเทศไทย”

(4) กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอหัวข้อ “เดือนสาม การกลับมาของตู้เพีย: การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะกาลในวัฒนธรรมเฮ็ดเกลืออีสาน”