osted: 18 Nov 2017 09:03 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท)

18 พ.ย. 2560 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พรรคใต้เตียง มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) จัด เสวนา “ประชารัฐคืออะไร เพื่อคนไทยหรือเพื่อนายทุน?”

โดยมีลำดับการอภิปรายตามหัวข้อย่อยของวิทยากรดังนี้ 1. “คนจนในวงล้อมของประชารัด” โดย เดชรัต สุขกำเนิด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2. “นโยบายประชารัฐกับต้นทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น” โดย สามชาย ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 3. “นโยบายประชารัฐกับผลกระทบต่อเกษตรกร” โดย รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ และ “ทุนแดงผงาด” โดย ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย โชติศักดิ์ อ่อนสูง คปอ.